Regulamin płatności za pośrednictwem serwisu Tpay

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat dla Biura Podróży Columbus Travel za pośrednictwem Serwisu Tpay

 

 

§2 Definicje

 

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 

Odbiorca Płatności: Biuro Podróży Columbus Travel Katarzyna Markowicz | ul. Zamenhofa 1/3 90-431 Łódź | NIP 7282222352 | REGON 101112689.

Płatnik: osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza nabyć oferowane przez Odbiorcę Płatności usługi poprzez dokonanie płatności z użyciem Tpay na rzecz Odbiorcy płatności.

 

Operator Płatności –Tpay – System płatności Tpay należy do spółki: Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, numer NIP: 7773061579, numer REGON: 300878437, kapitał zakładowy 5.494. 980,00 PLN - wpłacony w całości, prowadząca działalność pod adresem strony internetowej: https://tpay.com, posiadająca adres kontaktowy e-mail: kontakt@tpay.com;

 

Płatność – dokonywana przez Płatnika wpłata na rzecz Odbiorcy Płatności z wykorzystaniem z użyciem serwisu Tpay.

 

 

§3

 

 

Odbiorcą Płatności jest Biuro Podróży Columbus Travel Katarzyna Markowicz, ul. Zamenhofa 1/3 90-431 Łódź | NIP 7282222352 | REGON 101111.

Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą Tpay” na rzecz Użytkowników jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę Tpay występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego certyfikatem wystawionym przez PCC CERTUM. Spółka KIP S.A. spełniającego wymogi związane z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym.

 

Każda wpłata dokonana przez Płatnika stanowi wpłatę za usługi agencyjne (rezerwacje imprez turystycznych) Biura Podróży Columbus Travel.

 

Wpłaty przekazywane za pośrednictwem Tpay będą przekazywane na rachunek bankowy Odbiorcy Płatności: mBank S.A. 07 1140 2017 0000 4002 1278 2894.

 

§4 Wymagania techniczne Płatnika

 

Do korzystania z Serwisu Tpay Płatnik musi spełniać określone wymagania techniczne: dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. Odbiorca Płatności i Operator Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Płatnika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do dokonania Płatności.

 

 

§5 Reklamacje i zwroty

 

 

Odbiorca Płatności  przewiduje zwrot wpłaconych środków i reklamacji w zależności od Ogólnych Warunków Uczestnictwa imprezy turystycznej, którą opłaca Płatnik.
Płatnik może złożyć reklamację, jeśli wpłaty, o których mowa w Regulaminie Płatności w §3 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje można złożyć w formie: pisemnej- osobiście w Biurze Podróży Columbus Travel w Łodzi przy ul. Zamenhofa 1/3 lub przesyłką pocztową art. 3 punkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz 1529 z późn. zm), elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: biuro@columbustravel.pl

 

 

§6

 

 

Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Biurze Podróży Columbus Travel w Łodzi przy ul. Zamenhofa 1/3 oraz na stronie internetowej https://columbustravel.pl/tpay

 

 

W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.